ŽIJ V PIVOVARU

REVITALIZACE areálu NUSELSKÝ PIVOVAR

Seznamte se s návrhem revitalizace

Na této stránce se můžete seznámit se záměrem revitalizace areálu Nuselského pivovaru. Najdete zde přehled současných problémů území i potenciálů, kterými areál disponuje. Současně se můžete seznámit s tím, co projekt přinese lokalitě a současným obyvatelům. Můžete si zde stáhnout i plnou verzi výstavy, která přináší obsáhlejší informace k záměru revitalizace včetně historie areálu.

Map before

Potenciály území

 • 1Říčka Botič a její nábřeží představují nejen přírodní hodnoty, ale mají pro obyvatele Nuslí i velký rekreační potenciál.
 • 2Park Na Fidlovačce, který se nachází v bezprostřední blízkosti bývalého pivovaru, je cennou oázou zeleně a místem s bohatou historií společenských událostí. Od počátku 19. století se zde pořádaly oblíbené jarní slavnosti ševcovského cechu tzv. fidlovačka.
 • 3Divadlo na Fidlovačce otevřené v roce 1921 odkazuje na tradici lidových zábav, která inspirovala i tvorbu J. K. Tyla, je 6. nejnavštěvovanějším divadlem v Praze.
 • 4Nuselský pivovar představuje důležitou památku z časů rozmachu českého průmyslu, který umožnil i společenský a stavební rozvoj Nuslí a celé Prahy.
 • 5Kompaktní bloková struktura Nuslí představuje důležitou urbanistickou hodnotu, která umožňuje živý komerční a společenský život v přízemí domů a volnočasové aktivity na náměstích a v parcích, které blokovou zástavbu vhodně doplňují.
 • 6Lokalita Nuselského pivovaru je velmi dobře obsloužena městskou hromadnou dopravou (stanice Otakarova, Na Fidlovačce a Nuselské schody), díky které je do několika minut dostupné jak centrum Prahy, tak nábřeží Vltavy.
 • 7Areál pivovaru je v těsném sousedství dvou rozsáhlých městských parků, a to Havlíčkových sadů a parku Folimanka.

Problémy území

 • 8Nábřeží Botiče podél areálu pivovaru je zarostlé náletovou zelení a pro veřejnost nepřístupné.
 • 9Celý areál pivovaru tvoří bariéru mezi dvěma městskými třídami – Bělehradskou a Křesomyslovou.
 • 10Areál pivovaru včetně památkově chráněných budov chátrá, již několik desetiletí se do něj neinvestovalo.
 • 11Současné využití ke skladování a jako logistické zázemí je vzhledem k umístění areálu v rezidenční čtvrti nevhodné.
 • 12Ulice Závišova a její okolí tvoří periferii uvnitř centrální části města – rozbitá ulice bez sociální kontroly, nepořádek a přerostlá zeleň.
 • 13Areál pivovaru a jeho okolí je nepřehledné a zanedbané místo, které přitahuje sociálně patologické jevy jako bezdomovectví a drogově závislé.
 • 14Páteřní cyklotrasa A23 vede Křesomyslovou ulicí se silným provozem.
Map after

Strategie revitalizace

 • 1Struktura nové residenční zástavby v severní části areálu vychází z tradičního nuselského bloku, i když svou členitostí navazuje na členitost budov pivovaru.
 • 2Areál se stává součástí veřejných prostranství Nuslí, v západovýchodním směru jím prochází nová ulice, která kopíruje historickou Hostivítovu ulici, která ještě v 1. pol. 20. století propojovala Bělehradskou a Závišovu ulici.
 • 3V souladu s generelem veřejných prostranství MČ Praha 4 a generelem cyklistické dopravy hl. m. Prahy bude zprůchodněn pravý břeh Botiče mezi ulicemi Bělehradskou a Závišovou jak pro pěší, tak i pro cyklisty. Vznikne tak bezpečná a klidná alternativa k rušné Křesomyslově ulici.
 • 4Díky nové pěší lávce přes Botič ve směru od parku Na Fidlovačce dojde k pěšímu propojení tohoto veřejného prostranství s areálem pivovaru a pravým břehem Botiče.
 • 5Vznikne nový zelený koridor propojující park Folimanka, Havlíčkovy sady a park Na Fidlovačce.
 • 6Kulturní památka Nuselský pivovar najde nové využití, které zachová jeho historickou hodnotu a bude odkazovat na pivovarnickou tradici, ale zároveň poskytne místním obyvatelům atraktivní služby či zajímavé příležitosti pro bydlení.
 • 7Areál pivovaru nabídne kvalitní a bezpečná veřejná prostranství bez motorové dopravy s obchody, restauracemi, kavárnami a dalšími službami v přízemí budov.
 • 8Dojde k rekonstrukci Závišovy ulice; život v ulici spojený s novými residenty a průchod směrem k pivovaru zajistí sociální kontrolu a zvýší bezpečnost v tomto důležitém pěším spojení s Prahou 2.
Revitalizace Revitalizace

Seznamte se podrobněji s návrhem revitalizace areálu
Stáhnout PDF | 14MB

Vizualizace revitalizace

Zapojte se